STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION


KREDITGIVARE

Kreditgivare Swedish Credit GroupAB
Organisationsnummer 556837-5124
Adress Box 396
541 28 Skövde
Telefonnummer 08-212311
E-post info@kortlan.se
Webbadress www.kortlan.se

BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN

Typ av kredit Annuitetslån
Det sammanlagda kreditbeloppet Kreditbeloppet kan variera mellan 3000 kr och 20 000 kr. Kredittagarens kreditutrymme fastställs vid den kreditprövning som genomförs vid ansökan av kredit. Kreditutrymmet är gemensamt för Swedish Credit Group AB:s tre varumärken Kortlån, Extrakredit och Kreditkontot.
Villkor för utnyttjande Kreditbeloppet utbetalas till kundens bankkonto inom två bankdagar. Krediten är då utnyttjad och en ny ansökan måste ske vid ny kredit.
Kreditavtalets löptid Löptiden varierar från 30 dagar upp till 2 år.
Avbetalningar och avräkningsordning Avbetalning ska ske var 30:e dag från och med den dag Kreditavtalet ingicks. Det belopp som ska betalas månadsvis styrs av kreditsumman, räntan samt av vilken återbetalningstid som valts. Avräkning sker i ordningen avgifter, ränta och kapital.
Totalt belopp att betala Det kreditbelopp som lånats jämte ränta och eventuella kostnader (med kostnader avses kostnader som tillkommer om betalning ej inkommer i tid, se mer information nedan).

KREDITKOSTNADER

Kreditränta Den avtalade räntan varierar. Räntan är fast och kapitaliseras en gång per månad.
Effektiv ränta (exempel) Exempel 1: Vid en kreditansökan om 10 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 12 månader (månadskostnad är 1461 kr), är den effektiva räntan 211 % (nominell årsränta är 119 %).

Exempel 2: Vid en kreditansökan om 15 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 12 månader (månadskostnad är 1613 kr), är den effektiva räntan 63,20 % (nominell årsränta är 50,0 %).
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
  • en försäkring som säkrar krediten eller
  • någon annan kompletterande tjänst?
Nej, ingen försäkring eller kompletterande tjänst är obligatorisk för att erhålla krediten.
Övriga kostnader för krediten Kredittagaren betalar ingen kostnad för krediten utöver ränta, under förutsättning att betalning inkommer i enlighet med vad som överenskommits (se information nedan om kostnader vid försenad eller utebliven betalning).
Kostnader i samband med försenade betalningar Om återbetalning ej sker på den avtalade förfallodagen utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet med 3 % per påbörjad månad, utöver avtalad ränta, till dess att full betalning sker. Swedish Credit Group AB har rätt att ta ut påminnelseavgift med 60 kr per påminnelse. Inkassoavgift uppgår till 180 kr per inkassoåtgärd. Utöver detta så kan kostnader för handläggning hos Kronofogden och vid domstol tillkomma vid utebliven betalning.

ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER

Ångerrätt Kredittagaren har 14 dagars ångerrätt avseende det ingångna Kreditavtalet. I det fall Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas Swedish Credit Group AB inom 14 dagar från det att Kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska omgående, men senast inom 30 dagar återbetala kreditbeloppet samt upplupen ränta fram till den dag då betalningen är Swedish Credit Group AB tillhanda.
Förtidsåterbetalning Kredittagaren har rätt att återbetala krediten före den avtalade förfallodagen. Swedish Credit Group AB har rätt till avgifter, kostnader och upplupen ränta vid förtida återbetalning fram till och med den dag då återbetalningen är Swedish Credit Group AB tillhanda.
Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste Kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela Kredittagaren resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. Vid kreditansökan inhämtar Swedish Credit Group AB en kreditupplysning från ett externt register hos ett kreditupplysningsbolag (f.n. Bisnode). Kredittagaren erhåller information om vilket bolag som tillhandahållit uppgifterna och vilka uppgifter som har lämnats ut.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Kredittagaren har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med kredittagaren
Avvisad ansökan Kredittagaren har rätt att få information om skälen till varför Kreditansökan avvisats.

YTTERLIGARE INFORMATION

Klagomålshantering Vid klagomål kan Kredittagaren tillskriva Swedish Credit Group AB på nedanstående adress:

Swedish Credit Group AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 396
54128 Skövde
Tillsynsmyndighet Swedish Credit Group AB är registrerat som ett Konsumentkreditinstitut hos Finansinspektionen. Finansinspektionen och Konsumentverket är tillsynsmyndigheter.
Språk Avtal, villkor och annan information lämnas på svenska.
Tillämplig lagstiftning och behörig domstol Svensk lag ska tillämpas på avtal och villkor. Vid eventuell tvist ska denna avgöras i svensk domstol.